Naručite pozivom na +387 (0)33 716 110

Back to Top

Garancija kvalitete

Mobile Media garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na webshopu.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zamjeniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlaštenih lica.

Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamjenjen.

Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

  • Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašten za tu vrstu posla i ako je isti ovjerio garantni list. 
  • Za daljinske upravljače garancija važi 6 mjeseci.
  • Za baterije, adaptere, antene, sijalice i kablove garancija ne važi.
  • MP3 plejeri - Garancija važi samo ako se sačuva cjelokupna ambalaža (kutija, kablovi, instalacioni disk) i to u periodu trajanja garantnog roka.
  • Garanciji ne podlažu baterije na telefonskim aparatima.
  • Rashladne uređaje ne treba priključivati najmanje 7 sati po isporuci.
  • TV prijemnici ne treba da se uključuju najmanje 2 sata po isporuci.
  • Usisivači - ne podliježu garanciji plastični dijelovi (crijevo, cijev, papučica).